Boenden

Boenden hittar du hos:

Boenden

Boende
Boendedelen i Livihopgruppen delas in i 6 olika verksamhetsgrenar:

– Konsulentstödda familjehem
– Stödboende unga och unga vuxna 16-20 år
– Stödboende vuxna 21-65 år
– HVB Pojkar missbruk kriminalitet 16-21 år
– Öppenvård/öppenvårdsmottagning
– Gruppboende
– LSS-boende


Konsulentstödda familjehem

Bogruppen familjehem har arbetat med familjehemsvård sedan 2012 och är främst verksamma i Mellansverige.  Vi har ramavtal med ett flertal kommuner. Bogruppen tar emot utsatta barn och ungdomar. I våra familjehem kan vi också ta emot förälder med barn som behöver skydd, eller stöd med att utveckla en tryggare anknytning.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt behandling till familjehemsplacerade barn och ungdomar via öppenvård. Bogruppen kan genomföra psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av socialtjänsten. Bogruppen strävar alltid efter att barn och ungdomar som bor hos oss ska ha en fungerande skolgång eller annan anpassad sysselsättning. Vi följer regelbundet upp skolarbetet och erbjuder skolans personal handledning eller konsultation.

Stödboende unga och unga vuxna 16-20år
Bogruppen stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för unga och unga vuxna i åldern 16–20 år. Insatsens huvudsakliga syfte är att under trygga former träna och förbereda individen för ett självständigt boende och vuxenliv. Bogruppen stödboende är ett placeringsalternativ där individen inte matchar institution eller kollektivt boende.

Bogruppen stödboende är en tillståndspliktig verksamhet där vi jobbar utifrån egna lägenheter som riktar sig till följande målgrupp:

– Unga och unga vuxna i åldern 16 år t.o.m. 20 år
– Unga och unga vuxna som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
– Unga och unga vuxna som tidigare varit placerade för social problematik
– Unga och unga vuxna som lever i en otillfredsställande hemsituation
– Unga och unga vuxna i behov av skyddad placering
– Unga och unga vuxna med missbruk i kombination med kriminalitet, neuropsykiatriska problem och psykisk ohälsa


Stödboende vuxna 21-65år
Bogruppen erbjuder stödboende för människor i åldern 21–65 år med olika fysiska eller psykiska hinder i kombination med missbruksproblematik. Vi erbjuder även stöd i redan befintlig bostad.

Syftet är att hjälpa individen att klara av att bo i en egen lägenhet eller i ett eget hus. Stödboendet ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället samt vara till hjälp i vardagen. Bogruppen individanpassar och skapar lösningar utifrån den enskildes behov. Det kan gälla social träning, motivation, att skapa struktur i tillvaron eller att få stöd att klara praktiska frågor. Bogruppens boende har bemanning dygnet runt alla dagar i veckan.

 

HVB Pojkar missbruk kriminalitet 16-21år
Vårat HVB i finns i Rönninge/Stockholm och har 6 platser för pojkar i hemlik miljö och vänder oss till pojkar mellan 16 – 21 år. Problematiken kan vara missbruk och/eller kriminalitet, neuropsykiatriska problem och/eller psykisk ohälsa. Den unge kan även ha psykosocial problematik eller endast en komplicerad social situation.

 

Öppenvård

Bogruppen Öppenvård erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och stöd till klienter inom hela livihop samt mot andra utförare. Vi erbjuder också metodutveckling, metodstöd i vardagen och handledning. Vi utbildar och handleder i Motiverande samtal och programmet Vägledande samspel ICDP. 

Bogruppen Öppenvård består av ett team av leg psykologer, specialist i klinisk psykologi, psykoterapeuter, socionomer -med bred kompetens och psykiatrisjuksköterska samt konsult-psykiater. Vi erbjuder psykiatrisk bedömning, utredning, skräddarsydda behandlingspaket, psykoedukativa samtal, handledning för behandlingspersonal och familjehem samt -familjesamtal vid riskbruk, missbruk och samsjuklighet.

 

Öppenvårdsmottagning
Vid kajen i Hammarby sjöstad samarbetar en grupp behandlare bestående av leg psykologer och psykoterapeuter. Vi välkomnar individer, par och familjer men också organisationer och arbetsgrupper i behov av stöd kopplade till mående och psykisk hälsa.

Vill du komma i kontakt med oss?

Tel: 010-17 55 700

Email: markus.erenius@bogruppen.se