Tillväxt genom förvärv

Vi har en uttalad ambition att växa till en position som Sveriges ledande assistansbolag. För oss är den primära drivkraften bakom denna ambition att nå en position där vi kan bli en påverkansfaktor och garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans. Vi växer därför kontinuerligt genom förvärv av välskötta bolag som delar vår syn avseende kvalitet och vilken roll personlig assistans spelar för individen och samhället.

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt

Förändringar på marknaden, inte minst Försäkringskassans omläggning till efterskottsbetalning under hösten 2016, gör det svårt för många mindre bolag att hantera sin likviditet och därmed bedriva sin verksamhet. Vi ser detta som en möjlighet att agera och löpande konsolidera in bra verksamheter i Livihop-gruppen.

Vår bedömning är att dessa förändringar kommer öka Livihops förvärvstakt ytterligare, genom att erbjuda kvalitetsbolag på marknaden tryggheten av att vara del av en större koncern samtidigt som de drivs och verkar självständigt. En hörnsten i strategin är att dotterbolagen fortsätter drivas under eget varumärke och styre.

Processen framåt

Livihops förvärvsprocess bedrivs strukturerat och det sker löpande utvärdering av potentiella förvärv. I gruppen finns en djup branschkännedom, vilket ger oss en god uppfattning om vilka verksamheter som håller hög kvalitet och därmed är attraktiva att förvärva.

Livihop förvärvar och utvärderar bolag med omsättning från cirka 30 MSEK upp till cirka 300 MSEK.

Genom vår egenutvecklade verksamhetsstyrningsplattform RODRET är integration av förvärvade bolag en effektiv process vilket möjliggör en snabbare utväxling av kostnadssynergier.